Profetia.se – artiklar

Artiklar publicerade på Profetia.se. Alla artiklar listade efter tidpunkt för publicering.
Ämnen om samhälle, vetenskap och psykologi med det gemensamma att de berör framtiden. Se även taggar för sortering efter ämne.

Framtidens energi
ur artikeln: "Vi behöver därför i framtiden förmodligen göra utvinningen ur dessa mer effektiva samt upptäcka nya energikällor."

Teleskop under natthimlen beskurenFinns det intelligent liv i universum?
ur artikeln: "Vanliga föreställningar av främmande civilisationer är sådana som befolkas av människoliknande varelser. Vi tenderar projicera vår egen miljö då vi bygger spekulationer som dessa. Det är av uppenbara orsaker svårare att tänka sig intelligenta livsformer som är väsensskilda oss själva."

Rinnande vatten genom naturen beskurenFramtidens vattenförsörjning
ur artikeln: "Dessa faktorer hör ihop med människans närvaro på jorden. Det gör också bevattningen av jordbruk – globalt står jordbruket för ca 70 % av vattenförbrukningen. Ett allt större behov av bevattning hör ihop med expanderande areal av jordbruksmark och att torrperioder blivit vanligare. "

Klocka som visar två minuter i midnattFramtida kärnvapenkrig?
ur artikeln: "Även om beskjutningen bara pågick i en eller ett fåtal dagar – ett krig med kärnvapen kulminerar av naturliga skäl hastigt varpå det helt eller nästan avtar kort därefter – skulle det få enorma konsekvenser för hela jordens liv "

Landskapsmålning med två människor i fjärranMänsklighetens framtid
ur artikeln: "Med nästan tio miljarder människor på jorden är det en natur som långt ifrån räcker till och det är sedan länge tydligt att resurserna kan bli uttömda en dag. Vi lever i många avseenden på de sista kvarlevande resurserna och många av dem blir som i fallet olja allt dyrare att utvinna. "

Självkörande bilar
ur artikeln: "Med självkörande bilar finns det anledning att tro att mängden trafik kommer öka, kanske rentav fördubblas. "

Framtidens betalningsmedel
ur artikeln: "Trenden i Sverige är tydlig: från 39 % som 2010 angav att deras senaste köp gjordes med kontanter var det bara 13 % 2018. "

När försvinner papperstidningen?
ur artikeln: "Som vanligt har prognoserna i efterhand visat sig förhastade – papperstidningen finns än och det tycks inte vara ett akut läge för dess existens även om alla är överens om att dess långsiktiga existens är hotad. "

När kommer elvägarna?
ur artikeln: "Iden är inte att hela Sveriges vägnät ska omskapas utan det är de vägar med tung trafik där minskningen av utsläpp kan bli mest märkbar. "

När kommer 6G som ny mobilstandard?
ur artikeln: "Mobilnäten ska efter övergången till 6G klara 1 terabit överföring per sekund. Som konkret exempel nämns 3D-kameror som från självkörande bilar ska kunna skanna av omgivningen. "

Virtuellt hänglåsCyberkrig och cyberattacker
ur artikeln: "Avsikter med cyberattacker kan vara av flera slag – det kan handla om spionage där målet är att få tag på nationellt hemlig information och det kan handla om att störa eller slå ut delar som ingår i infrastrukturen som järnvägar, elnät och vattenverk. "

Stad vinterBasinkomst – när blir det verklighet?
ur artikeln: "En del menar att vi en dag kommer tvingas mot sådana omsvängningar i våra levnadsvanor och kanske kunde initiativ som medborgarlön vara en ”mjuk” övergång."

Scannad hjärnaKommer vi öka vår intelligens på konstgjord väg i framtiden
ur artikeln: "Han anger till och med tänkbara vinster i IQ-poäng och som exempel kan tas hans uppskattning att en selektion med en uppsättning av 1000 embryon kan öka poängen med upp till 24,3."

Rymdskepp som närmar sig MarsFramtidens kolonisation av rymden
ur artikeln: "Bemannade rymdfärder till Mars ligger förmodligen inte alltför långt framåt i tid. En permanent bosättning av vår röda grannplanet är dock en helt annan sak."

Ebola viruspartikelPandemier i framtiden
ur artikeln: "Det skulle inte räcka att gå tillbaka till en livsföring som gällde för mer än ett århundrade för att skydda oss mot risker av att epidemier blir pandemier."

TV och datorskärmarFramtidens medier
ur artikeln: "Av de kanaler som idag är tillgängliga via kabel-TV kommer högst troligt en del enbart erbjudas via IPTV. I inledningsskedet är det troligt att detta främst kommer gälla nysatsningar, men med tiden lär även etablerade kanaler sluta sända via kabel-nätet."

Himlakropp och stjärnhimmelHur kommer universum utvecklas?
ur artikeln: "Teorin om ett expanderade universum motsäger lagen om att inget kan färdas snabbare än ljuset. Denna lag gäller dock vad som sker i rymden, men inte rymdens egna utsträckning."

Robot och människaHur vi arbetar i framtiden
ur artikeln: "När robotar för första gången infördes i industrin under 1950-talet sågs dem som ett komplement och arbetskraft förblev förknippat med människor. Denna bild av arbetsfördelning kan dock komma att förändras under 2000-talet. "

Blandning av AI och människa beskurenAI som existentiellt hot?
ur artikeln: "Att betrakta artificiell intelligens som ett hot kittlar utan tvekan fantasin. Men hur ligger det till med hotbildens förankring i verkligheten? Är hotet från artificiell intelligens bara en populärvetenskaplig genre som livnärs av ämnet fantasieggande ingredienser snarare än berättigat vetenskapsfält?"

Taggar

Samhälle

Hur vi arbetar i framtiden | Framtidens medier

Naturvetenskap

AI som existentiellt hot? | Hur kommer universum utvecklas?